Transparència

La FUNDACIÓ ELS JONCS està fortament compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, aposta decididament per ser una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent davant la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern teniu disponible en aquesta web la següent informació:

Patronat (i Junta Directiva)

Pots consultar els membres del patronat fent click al següent enllaç.

Estatuts

Estatus vigents
Consultar

Missió i Visió

  • La raó de ser de la Fundació Els Joncs,entitat sense ànim de lucre, és l’educació i desenvolupament en el seu sentit més ampli de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com de les seves famílies.
  • La Fundació Els Joncs vol ser una entitat capdavantera en l’atenció a les persones amb qualitat i excel·lència de servei.

Valors

  • RESPECTE a la dignitat humana, com a valor inherent a la persona. Treballem pel respecte a la diversitat i per assolir el màxim de benestar individual.
  • ATENCIÓ INTEGRAL en el tracte a les persones, donant suport al seu desenvolupament en totes les seves dimensions.
  • JUSTÍCIA entesa com el reconeixement, defensa i promoció de tots els drets de les persones.
  • COMPROMÍS SOCIAL volem el màxim grau d’integració social així com la visibilitat d’aquest col·lectiu d’una manera natural.

Estructura directiva i de govern

  • El màxim òrgan és el Patronat. La Comissió Executiva té la funció d’executar les decisions aprovades pel Patronat. Li correspon la direcció de la Fundació i totes aquelles facultats que el Patronat li delegui. En son membres el President, vicepresident, secretari, tresorer i un màxim de tres patrons més. Tots els patrons exerceixen el càrrec de manera gratuïta.

Organigrama

Subvencions Oficials

Subvencions
Consultar

Informació Econòmico-Financera

Us adjuntem informe de l’Auditori, així com balanç de situació i compte de resultats dels tres darrers exercicis.

Auditoria 2018
Consultar
Auditoria 2017
Consultar
Auditoria 2016
Consultar
Auditoria 2015
Consultar

Els màxims responsables són els patrons. El càrrec de patró no està retribuït.

Tot el personal contractat per la Fundació percep com a retribució el que li correspon pel conveni laboral respectiu.

Memòria d'activitats

Memòria activitats 2019
Consultar
Memòria activitats 2018
Consultar
Memòria activitats 2017
Consultar