Transparència

La FUNDACIÓ ELS JONCS està fortament compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, aposta decididament per ser una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent davant la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern teniu disponible en aquesta web la següent informació:

Patronat (i Junta Directiva)

Pots consultar els membres del patronat fent click al següent enllaç.

Estatuts

Estatuts inscrits
Consultar

Informació Econòmico-Financera

Us adjuntem informe de l’Auditori, així com balanç de situació i compte de resultats dels tres darrers exercicis.

Auditoria 2017
Consultar
Auditoria 2016
Consultar
Auditoria 2015
Consultar

Els màxims responsables són els patrons. El càrrec de patró no està retribuït.

Tot el personal contractat per la Fundació percep com a retribució el que li correspon pel conveni laboral respectiu.

Memòria d'activitats

Memòria activitats 2017
Consultar