La FUNDACIÓ ELS JONCS és una organització eficaç, eficient, ben gestionada i transparent per la societat, estant compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual.

Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; a la llei 19/2014 del 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; i a l’Ordre JUS/152/2018 de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014 del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat, posem a la vostra disposició la següent informació:

Patronat (i Junta Directiva)

Pots consultar els membres del patronat fent click al següent enllaç.


Estructura directiva i de govern

El màxim òrgan és el Patronat. La Comissió Executiva té la funció d’executar les decisions aprovades pel Patronat. Li correspon la direcció de la Fundació i totes aquelles facultats que el Patronat li delegui. En son membres el President, vicepresident, secretari, tresorer i un màxim de tres patrons més. Tots els patrons exerceixen el càrrec de manera gratuïta.


Organigrama

Estatuts

Estatuts vigents

Codi Bon Govern

Codi Bon Govern

Pla d'igualtat

Pla D'Igualtat

Acreditació transparència fundació lleialtat

Acreditació transparència fundació lleialtat

Protocol Mesures Prevenció Blanqueig de Capitals

Protocol Mesures Prevenció Blanqueig de Capitals

Balanç social

Balanç Social 2022

Balanç Social 2021

Balanç Social 2020

Balanç Social 2019

Balanç Social 2018

Balanç Social 2017

Subvencions Oficials

Subvencions 2022

Subvencions 2021

Subvencions 2020

Subvencions 2019

Subvencions 2015-2018

Informació Econòmico-Financera

Us adjuntem informe de l’Auditor, així com balanç de situació i compte de resultats dels darrers exercicis.

Auditoria 2022

Auditoria 2021

Auditoria 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Els màxims responsables són els patrons. El càrrec de patró no està retribuït.

Tot el personal contractat per la Fundació percep com a retribució el que li correspon pel conveni laboral respectiu.

Memòria d'activitats

Memòria Activitats 2022

Memòria Activitats 2021

Memòria Activitats 2020

Memòria Activitats 2019

Memòria Activitats 2018

Memòria Activitats 2017

Canal de Denúncies

Per a donar compliment al nostre CODI ÈTIC us demanem que accediu aquí i ens feu arribar la vostra DENÚNCIA, la qual ha de tenir caràcter greu. Per a petites queixes o reclamacions, així com suggerències pot dirigiu-vos al director/a del vostre Centre al correu electrònic fundacio@elsjoncs.org

La denúncia i les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat.